គោលការណ៍

 
CamboSoft រក្សានូវភាពឯកជនរបស់អ្នកដោយយកចិត្តទុកដាក់។

 

នេះគឺជាគោលការណ៍ឯកជនភាពក្នុងការប្រើក្ដារចុចភាសាខ្មែរ CS ដែលធ្វើឡើង សម្រាប់ប្រើក្នុង iOS

 

គោលការណ៍នេះអះអាងថា អ្នកមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ពេលប្រើក្ដារចុចខ្មែរ CS ។ យើងគ្រាន់តែប្រមូលទិន្នន័យដែលអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យ ក្នុងភាពអនាមិក។

 

យើងនឹងមិនប្រមូលយកទិន្នន័យពេលអ្នកវាយពាក្យសម្ងាត់នោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនផ្តល់ការអនុញ្ញាតទេ យើងនឹងមិនប្រមូលទិន្នន័យណាមួយ ឡើយ។

 

យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយអំពីអ្នកឬពីចំណែកណាមួយនៃអត្ថបទដែលអ្នកសរសេរឡើយ។ អ្នកអាចប្រទះឃើញនូវការជូនដំណឹងពេលដំឡើង
 
កម្មវិធីរបស់យើងលើឧបករណ៍ ដែលប្រើ iOS របស់អ្នក។